תקנון, תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות

 1. כללי
 • 1.1. אתר סוס , שכתובתו: isoos.co.il (להלן: "האתר") הוא אתר אינטרנט, המשמש גם כחנות מקוונת למכירת מוצרים ושירותים ללקוחות בישראל.
 • 1.2. בעלת האתר ומפעילתו היא חברת יצחק ציוד רכיבה. (להלן: "העסק").
 • 1.3. "פעולה באתר" – היא כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר ככל שמוצעים (להלן: "פעולה").
 • 1.4. תקנון זה מסדיר את אופן ההתנהלות והיחסים בין העסק לבין כל אדם או אישיות משפטית כשירה אחרת, שעושה שימוש באתר החברה (להלן: "המשתמש"), לרבות לצורך רכישת מוצרים המפורסמים בו.
 • 1.5. המשתמש נדרש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישה ו/או כל פעולה באתר, מהווה את הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג לפי התקנון ללא הסתייגות. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון, הינך נדרש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 • 1.6. העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, על פי שיקול דעתו הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת לכן מומלץ למשתמש לעיין בתנאים מעת לעת.
 • 1.7. תנאי ההתקשרות בין העסק למשתמש הם בהתאם להוראות התקנון, במועד השימוש של המשתמש באתר. במקרה בו קיימת סתירה בין הוראות התקנון ובין פרסומים כלשהם של העסק, הוראות התקנון יגברו על כל הוראה אחרת.
 • 1.8. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם פונה ומכוון לנשים ולגברים כאחד.
 1. תנאי שימוש
 • 2.1. על מנת לבצע פעולות באתר לרבות רכישות, על המשתמש לעמוד בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
 • 2.1.1. המשתמש הינו בגיר מעל גיל 18, הכשיר לבצע פעולות משפטיות.
 • 2.1.2. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל.
 • 2.1.3 המשתמש מתחייב שלא לעשות באתר העסק שימושים שאינם מורשים על ידי העסק, לרבות שינויים בקבצי האתר, העלאת תכנים כלשהם, וירוסים, תוכנות זדוניות או כל תוכנה אחרת שיש בה כדי לפגוע באתר או במשתמשים אחרים.
 1. אופן ותנאי המכירה באתר העסק
 • 3.1. כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות ולרשום כמות. לאחר מכן, יש להקליד את הפרטים הנדרשים, כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
 • 3.2. ביצוע פעולת רכישה באתר דורש אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. לאחר קבלת אישור מחברת האשראי וביצוע פעולת ה CHECK OUT על ידי המשתמש, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה. אישור על ביצוע ההזמנה יישלח למשתמש בדואר אלקטרוני.
 • 3.3. חיוב המשתמש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
 • 3.4. פעולת הזמנה ורכישה תחשב ככזו שהושלמה, רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום ע"י המשתמש וחברת האשראי. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. ככל שלא התקבל אישור סופי מחברת האשראי העסקה תבוטל והעסק לא יהיה מחויב לשמירת המוצר עבור המשתמש במלאי.
 • 3.5. אישור פעולת הרכישה והתחייבות העסק לאספקה מותנים בכך שהמוצר זמין במלאי מחסני העסק במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. יובהר שגם אם לא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא יהא העסק מחויב במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף שנגרם למשתמש ו/או לצד ג'.
 • 3.6. ככל שבביצוע ההזמנה נמסרו פרטים שגויים, העסק לא יוכל להבטיח את ביצוע העסקה או הגעת המוצרים לידי המשתמש. במקרה שהמוצרים יחזרו לעסק בגלל פרטים שגויים שהוקלדו על ידי המשתמש, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
 • 3.7. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל המשתמש הודעה מתאימה. במקרה שכזה, ככל שהוא מעוניין בהשלמת הרכישה, יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם העסק לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.
 • 3.8. העסק שומר לעצמו את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.
 • 3.9. העסק רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (לאחר השלמת אישור פרטי כרטיס אשראי). ככל שמחיר המוצר או עלות המשלוח עודכנו טרם השלמת תהליך ההזמנה, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.
 • 3.10. העסק רשאי להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות, להפסיקם, לשנותם ולהחליפם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
 • 3.11. המחירים המופיעים באתר אינם בהכרח מחירי השוק. האחריות לבדיקת מחירי השוק של המוצרים לפני רכישת מוצרים חלה על המשתמש בלבד ולפיכך, ממליץ בית העסק למשתמש לבצע בדיקה של מחירי השוק לפני ביצוע כל פעולה באתר ולפני רכישת המוצרים באתר.
 1. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח
 • 4.1. העסק אינו מתחייב להחזיק מלאי של כל המוצרים המפורסמים באתר ולא תהיה למשתמש כל טענה בעניין, ככל שמוצר שירכוש באתר לא יהיה קיים במלאי. העסק יודיע למשתמש בתוך 2 ימי עסקים כי המוצר אינו במלאי. במקרה זה העסק יודיע למשתמש על ביטול המכירה, או לחילופין יציע לו במידת האפשר מוצר חלופי.
 • 4.2. העסק ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידי המשתמש באתר לכתובת הרשומה בישראל העסק יפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים או השירותים. העסק מתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות אמצעי תשלום כמפורט לעיל.
 • 4.3. העסק לא יהיה אחראי בגין עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה ממעשה או מחדל ו/או סיבה אחרת שקשורה לחברת השילוח ו/או צד ג' כלשהו ו/או מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו של העסק לרבות פעולות מלחמתיות, פגעי מזג אוויר, תקלות מחשוב או חשמל, שביתות, השבתות וכיוצא בזה.
 • 4.4. המוצר הנרכש יסופק באמצעות חברת שילוח תוך 14 ימי עסקים ממועד ההזמנה או בדואר רשום בתוך 14 ימים ממועד ההזמנה או באיסוף עצמי ממשרדי העסק, בהתאם לבחירת המשתמש.
 • 4.5. מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עבודה – ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג. העסק עושה כמיטב יכולתו להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המשתמש, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.
 • 4.6.  איסוף עצמי – העסק יפעל ככל הניתן על מנת לאפשר למשתמש לאסוף את המוצר באמצעות של איסוף עצמי ממחסני החברה ללא עלות בכתובת שתפורסם בהתאם למוצר הנרכש. במקרה של איסוף עצמי על המשתמש להצטייד בתעודה מזהה וכרטיס אשראי להוכחת זהותו, האחריות למוצר תחול על המשתמש מרגע קבלת המוצר לידיו.
 1. מדיניות ביטולים
 • 5.1. המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), כפי שיפורט להלן, למעט כשמדובר ברכישת פריטים מסוימים, המפורטים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
 • 5.2. במידה ומשתמש מעוניין לבטל עסקה/מכירה לפני משלוח המוצר, עליו להודיע על כך למוקד שרות לקוחות בטלפון 052-335-1125 או בדואר אלקטרוני צור קשר . ביטול העסקה/מכירה יעשה בכפוף לחוק הגנת הצרכן ומדיניות החזרות וביטולים של העסק, שתשתנה מעת לעת.
 • 5.3. במידה ומשתמש מעוניין לבטל עסקה/מכירה לאחר משלוח המוצר, עליו להודיע על כך למוקד שרות לקוחות בטלפון 052-335-1125 או בדואר אלקטרוני צור קשר , ביטול העסקה/מכירה יעשה בהתאם לתנאים הבאים: החזרת או החלפת המוצר כפופה לכך שהמוצר יוחזר בצירוף הזמנה/חשבונית מס קבלה מקורית, כשהוא תקין ושלם ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש וכי המוצר יוחזר באריזתו המקורית ובאריזה שבו סופק מבלי שהאריזה נפתחה וכשהמוצר שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. החזרת המוצר תתבצע באמצעות המשתמש ועל חשבונו של המשתמש למשרדי העסק, בתוך 14 ימים מיום קבלתם. במקרה של ביטול עסקה יחויב המשתמש ב5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך ביניהם וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ומדיניות החזרות וביטולים של העסק, שתשתנה מעת לעת. מובהר בזאת כי העסק אינו אחראי למוצרים שיוחזרו אליו שבורים, ניזוקים או כשנגרמה להם חבלה ובמקרה שכזה, העסק יגיש למשתמש הצעת מחיר עבור תיקון או החלפה.במקרה של תקלה במוצר על המשתמש להגיע עם המוצר שרכש למעבדה ברח' המזח 10 פארק תעשיות עמק חפר.
 1. ביטול עסקה ביוזמת העסק והפסקת פעילות האתר
 • 6.1. בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", תקלות מחשב, תקלות ברשת החשמל, חבלה באתר, פעולה מלחמתית, שביתה או השבתה, נבצר מהעסק לנהל את האתר, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, יהא העסק רשאי לבטל את ההתקשרות עם המשתמש.
 • 6.2. אם לאחר סיום מכירה התגלה כי המוצר ו/או השרות אזל מהמלאי, העסק יהיה רשאי לבטל את המכירה או להציע למשתמש מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור, העסק לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק בין אם ישיר או עקיף למשתמש או לצד שלישי.
 • 6.3. במידה ותחול טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או השירות, במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר/שרות או בכל חומר הדפסה אחר, או בקבלת הנתונים מהמשתמש מגיש ההצעה, העסק יהיה רשאי לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את המשתמש בהחזר כספי מלא.
 1. קניין רוחני ושימושים אסורים באתר
 • 7.1. זכויות הקניין הרוחני באתר העסק, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושו של העסק בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, התמונות שמופיעות בו, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 • 7.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותו המפורשת של העסק מראש ובכתב.
 • 7.3. אין לאפשר יישומי מחשב באתר, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תוכן האתר. אין להציג תוכן או חלק מתוכן של אתר זה באתרים אחרים.
 • 7.4. אין לפגוע או להפר כל זכות של משתמש אחר באתר, לרבות הזכות לפרטיות ו/או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר ללא הסכמתם המפורשת בכתב, לרבות באמצעים אוטומטיים.
 1. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש
 • 8.1. במסגרת רכישת המוצרים באתר העסק, על המשתמש למסור פרטים אישיים הנדרשים לצורך ביצוע הרכישה. אלא אם צוין אחרת, העסק לא מעביר מידע אישי של המשתמש לצדדים שלישיים, למעט לצרכי אישור וביצוע רכישת מוצרים באתר ולמעט במקרים בהם קיימת חובה שבדין או הוראה שיפוטית.
 • 8.2. העסק משתמש במערכת PCI לצורך סליקת כרטיסי אשראי. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות המשתמש, נתוני אמצעי התשלום של המשתמש לא ישמרו במאגר הנהלת האתר וישמשו רק לצורך השלמת הזמנת המוצר שנבחר.
 • 8.3. העסק נוקט באמצעים הדרושים לצורך שמירה על פרטי המשתמש באתר החברה ואבטחת המידע, הנשמר באתר. אף על פי כן, אין באפשרות העסק למנוע באופן מוחלט זליגת מידע, לרבות כתוצאה מכח עליון או מפעולת חדירה זדונית למחשבי העסק. אי לכך, המשתמש מסכים כי העסק יהיה פטור מאחריות כלפיו, בגין כל פגיעה בפרטיות ו/או זליגת מידע פרטי שלו ו/או נזק אחר שייגרם לו במקרים שכאלו, ככל שהעסק יראה כי פעל באופן סביר לשמור על הנתונים שהמשתמש מסר באתר העסק.
 • 8.4. מובהר כי העסק אוסף מידע על המשתמשים באתר, באמצעות שימוש בקבצי Cookies, על מנת שזה ישמש את העסק לצורך הצעות פרסומיות שונות, מטעם החברה. פרטי המשתמש נשמרים במאגר המידע של החברה, אולם לא יעשה בהם שימוש, מלבד לצרכי משלוח פרסומים של החברה למשתמש, או על פי הוראות כל דין.
 1. הגבלת אחריות ותנאים נוספים
 • 9.1. העסק לא יישא באחריות לנזק כלשהו שנגרם למשתמש, כתוצאה מעשיית שימוש באתר ו/או כתוצאה מתקלה באתר או הפסקת פעילות האתר מכל סיבה שהיא, בין היתר, עקב תקלה ברשת החשמל, תקלות מחשוב (לרבות תקלות שנגרמו בזדון) ותקלות אחרות שנגרמו כתוצאה מכח עליון או פעולה זדונית של צד ג' כלשהו, בגינן לא ניתן יהיה לרכוש או להשלים רכישה של מוצרים באתר. במקרה שכזה, העסק יהיה רשאי להודיע למשתמש על ביטול הרכישה ולבטל את חיובו בגין הרכישה.
 • 9.2. המשתמש מצהיר ומתחייב בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר, לרבות שימוש בתוכן האתר ו/או השימוש בשירות בו, וכי ידוע לו שהעסק אינו אחראי, בין במישרין בין בעקיפין, לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן שיגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש שהוא עושה באתר כאמור.
 • 9.3. העסק לא ישא באחריות לפעילות בלתי חוקית ו/או זדונית שתבוצע באתר, על ידי משתמש שאינו קשור לעסק.
 • 9.4. העסק עושה ככל יכולתו לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר העסק לא יישא באחריות כלשהי הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 • 9.5. העסק ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז העסק שומר לעצמו לבטל את ההזמנה הספציפית ולזכות את המשתמש.
 • 9.6. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את העסק ו/או את הנהלת האתר.
 • 9.7. בכל מקרה, לא יישא העסק באחריות כלשהי כלפי המשתמש, העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 • 9.8. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב בלבד.
 • 9.9. רישומי המחשב של העסק בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
 • 9.10. תקנון זה, מהווה הסכם בין המשתמש ובין העסק, ומחליף כל הסכמה אחרת ביניהם. המשתמש מתחייב לפעול על פי תקנון זה בלבד.
0
  0
  Your Cart
  Your cart is emptyReturn to Shop
  Scroll to Top